top of page
65311874_1753178248161619_8440275769376112640_n.jpg

Fforwm Cysylltwyr Cymunedol - Adnabod eich Rhwydwaith Patch 

Supporting Strong and Thriving Communities with Know Your Patch

Cefnogi Cymunedau Cryf a Ffyniannus trwy Adnabod Eich Ardal

Mae rhan Know Your Patch o'r Fforwm Cysylltwyr Cymunedol (CCF) yn cysylltu'r Sector Gwirfoddol a Chymunedol, Gwasanaethau Statudol a thrigolion lleol mewn ffordd sy'n creu ffyrdd gwell o weithio.

Cynlluniwyd Rhwydwaith Know Your Patch Fforest y Ddena i gysylltu’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol, Gwasanaethau Statudol a thrigolion lleol mewn ffordd sy’n creu gwell ffyrdd o weithio sydd yn y pen draw yn cryfhau ein cymunedau. Mae'r 'cynnig cymunedol' hwn yn arbennig o hanfodol er mwyn atal neu oedi rhag gwaethygu anghenion iechyd.  

Rydym yn cynnal digwyddiadau chwarterol ledled Fforest y Ddena lle rydym yn gwahodd rhanddeiliaid i ymuno â’r drafodaeth ar yr hyn sy’n bwysig yn eu cymuned a sut y gall gwasanaethau a grwpiau sector gwirfoddol helpu i gefnogi hyn. Mae pob digwyddiad Know Your Patch AM DDIM ac yn agored i unrhyw un sydd eisiau bod yn rhan o'r sgwrs. Os hoffech fynychu ffoniwch 01594 822073 neu e-bostiwch help4groups@fvaf.org.uk.

Rydym hefyd yn anfon e-byst a diweddariadau rheolaidd i'n Rhwydwaith Know Your Patch ynghylch yr hyn sy'n digwydd yn Fforest y Ddena. Os hoffech ymuno â'r rhwydwaith hwn, tanysgrifiwch  yma .

Diolch i gyllid gan  Mae Cyngor Sir Gaerloyw , Know Your Patch hefyd ar gael ym mhob Dosbarth arall yn Swydd Gaerloyw. Os hoffech chi ddarganfod mwy am y rhain ewch i  yma .

Dyma rywfaint o’r ymchwil sy’n tanlinellu ein ffordd o feddwl:

  • "Mae gennym ni i gyd rôl i'w chwarae wrth helpu unigolion a chymunedau i ddatblygu cyfalaf cymdeithasol. Mae cydnabyddiaeth gynyddol, er bod gan grwpiau cymdeithasol a chymunedau difreintiedig ystod o anghenion cymhleth a rhyng-gysylltiedig, mae ganddyn nhw hefyd asedau ar lefel gymdeithasol a chymunedol. a all helpu i wella iechyd, a chryfhau gwytnwch i broblemau iechyd" (The Kings Fund, 2018)

  • "Roedd gan y rhai â pherthnasoedd cymdeithasol digonol gyfradd oroesi 50 y cant yn uwch o gymharu ag unigolion â pherthnasoedd cymdeithasol gwael" (Holt-Lunstad et al 2010)

  • “Dangoswyd bod rhwydweithiau cymdeithasol yr un mor bwerus â rhagfynegwyr marwolaethau â pheryglon ffordd o fyw a chlinigol cyffredin fel ysmygu cymedrol, yfed gormod o alcohol, gordewdra a cholesterol uchel a phwysedd gwaed” (Pantell et al 2013; Holt-Lunstad et al, 2010) .

  • “Mae cymorth cymdeithasol yn arbennig o bwysig o ran cynyddu gwydnwch a hybu adferiad o salwch” (Pevalin a Rose, 2003)

  • “Mae diffyg rhwydweithiau cymdeithasol a chefnogaeth yn ei gwneud hi’n anoddach hunan-reoleiddio ymddygiad ac adeiladu grym ewyllys a gwytnwch dros amser, gan arwain at ymgysylltu ag ymddygiadau afiach” (Cacioppo a Patrick 2009).

  • “Mae Cyfranogiad Cymunedol yn lleihau arwahanrwydd, allgáu ac unigrwydd” (Farrell a Bryant 2009; Sevigny et al 2010; Ryan-Collins et al 2008)

  • "Mae cyfalaf cymdeithasol cryf yn gwella'r siawns o osgoi risgiau ffordd o fyw fel ysmygu" (Folland 2008; Brown et al, 2006)

bottom of page